Rekrutacja

Wniosek  o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14

Pobierz wniosek

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 11 we Wrocławiu kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ośrodek prowadzi nabór przez cały rok szkolny do  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14 

 • Rodzic / Opiekun prawny składa wniosek o przyjęcie do szkoły w sekretariacie SOSW nr 11. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej ( w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka).

  Uwaga:  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia ucznia do  szkoły branżowej jest dostarczenie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną,wystawionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • w przypadku uczniów spoza Wrocławia skierowania wydanego na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka  przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie do placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania dziecka
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • skrócony akt urodzenia
 • karta zdrowia
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • numer PESEL
 • kandydaci do klas o profilu kucharz, cukiernik i pracownik obsługi hotelowej  podczas wakacji obowiązkowo wyrabiają książeczki sanitarno-epidemiologiczne
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Komisję ds. Orzekania Niepełnosprawności (jeśli zostało wydane)

 

WYDAWANIE SKIEROWAŃ

Skierowania są wydane tylko dla uczniów spoza Wrocławia

Na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka skierowanie dla osób spoza Wrocławia wydawane jest  przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

 

BADANIA LEKARSKIE

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Zaświadczenie takie muszą posiadać wszyscy uczniowie szkoły branżowej. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Skierowanie na badania w poradni medycyny pracy wystawia szkoła. Wymienione są w nim szkodliwe czynniki, z jakimi może zetknąć się uczeń w trakcie nauki danego zawodu.

Adresy poradni medycyny pracy: 

 

 • KSIĄŻECZKI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Książeczki obowiązują uczniów na kierunkach : kucharz ,cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej . Skierowanie na badania wystawia szkoła. Badania są bezpłatne. Książeczka jest warunkiem dopuszczenia ucznia do zajęć praktycznej nauki zawodu.

 

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy